Başvuru Süreci

 • KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmanın ardından elektronik ortamdan program başvurusu yapılır.
 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
 • Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
 • Program süresi işletme için 3 yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 150.000 TL’dir.
 • Desteklenecek projenin destek süresi proje bazında en az 6 ay, en fazla 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Değerlendirme Süreci

 • Proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir.

İzleme Süreci

 • Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • İşletme, proje dokümanında yer alan faaliyetlere ilişkin 3 aylık raporlar ile bu faaliyetler için yapılan giderlere ilişkin belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar.
 • KOSGEB Birimi tarafından faaliyet raporu ile harcama belgeleri incelenir, değerlendirilir.
 • Faaliyet raporu ile harcama belgelerinin uygun bulunması halinde, işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır.