İlk olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 06.07.2001 tarihinde 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Günümüze kadar kanunun uygulanması ve iyileştirmesine yönelik çeşitli yönetmelik ve tebliğler yayımlanmıştır. Bunlardan bir kaçını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • 06.07.2001 tarihinde 24454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • 19.06.2002 tarihinde 24790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 15/k Maddesi
 • 25.12.2003, 02.01.2004 tarihlerinde ve 25334 (M) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
 • 28.10.2003 tarih ve KVK-1/2003-1/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-1 sayılı T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu Kurumlar Vergisi Sirküleri/1
 • 15.03.2004 tarih ve KVK-6/2004-4/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-2 sayılı T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu Kurumlar Vergisi Sirküleri/6
 • 12.03.2008 tarihinde 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • 12.03.2008 tarihinde 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • 12 Mart 2011 tarihinde 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 12 Mart 2014 tarihinde 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • 10 Ağustos 2016 tarihinde 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 • 22 Şubat 2018 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yukarıda tarih ve sayılarını paylaştığımız yasal düzenlemelere ilave olarak;
7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (m) bendine göre, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulmuştur. Bu konuda son düzenleme ise 2018-06-05 tarihli 18 nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 14. maddesi ile Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV istisna uygulanmaya başlanmıştır.

Son dönemde yapılan değişikliklerden bir tanesi de Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların kurumlar vergisi yönünden uygulanan Kazanç İstisnasında yapılan güncellemede, nitelikli harcamaların ayrıştırılması ve proje bitirme belgesi gibi yeni kavramların mevzuata ilave edildiğini görmekteyiz.

Kazanç İstisnasında Yapılan Değişiklik

Teknokent Kazanç Tutarının Tespiti ve Nitelikli Harcamalar

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanır.

Teknokentlerde Poje Kabul ve Proje Bitirme Belgeleri

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir.

Bu yazımızda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların, gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi için edinmek zorunda oldukları Proje Kabul Belgesi ile Proje bitirme Belgesi’nden bahsedeceğiz.

Proje Kabul Belgesi;
22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülecek her bir projenin Proje Kabul Belgesi alması gerekecektir. Bu belgeler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak ve yönetici şirket tarafından düzenlenecektir. Proje Bitirme Belgesi Yönetmelikte şöyle tanımlanmıştır;

Proje Kabul Belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgedir.

Yönetmelikten önce Bölgede yer alan/alacak firmaların projeleri, Komisyon tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde projeler başlatılırdı. Yönetmelikle beraber artık firmaların projeleri için Yönetici şirketten Proje Kabul Belgesi almaları gerekmektedir.

Proje Bitirme Belgesi; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen projelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmalara iletilen belgeyi ifade eder.

Proje Bitirme Belgeleri Yeni dönemde özellikle Küçük ve Orta Ölçekli TGB firmaları için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Zira bu firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi istisnasından yararlanabilmesi için Proje Bitirme Belgesi edinmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Proje bitirme Belgesi alınması için aşağıdaki süreç tamamlanır;

 1. Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.
 2. Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.
 3. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
 4. Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.