Organizatörlerin; yurtiçi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurtdışında gerçekleştirilmek üzere;

  • Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,
  • Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
  • Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
  • Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
  • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,
  • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,
  • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

  • Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.
  • Organizatörler aynı yurt içi fuar için azami 10 (on) defa bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilirler.
  • Yurt içi fuara yönelik yurt içi/yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin destek müracaat dosyası, Bakanlığın göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda ilgili İBGS tarafından sonuçlandırılır.