• Destek Kapsamı

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

 1. Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerin dokümante edilmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.
 1. Hedef Odaklı Büyüme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni işbirliği ağlarına dâhil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.
 • Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır. Her Çağrı duyurusunda bu kuruluşlardan hangilerinin başvuru yapabileceği belirtilecektir.

 

 • Desteklenen Faaliyetler

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri:

1) Araştırmacıların desteklenen TTO proje faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılması,

2) Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler:

1) Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi,

2) Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri):

1) Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği imkânlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması,

2) Proje sonuçlarının tanıtılması,

3) Çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin yapılması ya da koordine edilmesi,

4) Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi hususunda aracı olunması (veri tabanları kullanılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahiplerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).

ç) Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri:

1) Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,

2) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi,

3) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri:

1) Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere kuluçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı programlar yürütülmesi,

2) Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi destek hizmetleri verilmesi,

3) İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında prototip geliştirme için yükseköğretim kurumu içinden ve dışından kaynak bulunması ve girişimcilere kullandırılması.

 • Önemli Hususlar

Başvuruyu yapacak Yükseköğretim  Kurumu  içinde  tek  bir  TTO  olması  esastır.  Ancak  Modüllerin
yürütülmesi  için TTO’ya bağlı  farklı kurumsal yapılar oluşturulabilir. Bu durumda olan alt birimin, 1513–Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Mevzuatına uyumlu olması ve TTO’ya bağlı olarak çalışacağına yönelik yetkili organ kararını sunması gereklidir.

 • Değerlendirme

Yürütme Komitesinin proje değerlendirmede dikkate aldığı ölçütler şunlardır;

 • Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
 • Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
 • TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
 • Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,
 • İş planının uygunluğu.

 

 • İzleme ve Sonuçlandırma

Projenin izlenmesi

(1)  Projenin,  başvuruda belirtilen faaliyetler ile  bu Esaslara  uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel  TTO  faaliyet raporları ile  izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

(3)  TÜBİTAK, projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek  ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyici heyeti  olarak görevlendirir.

Proje ve desteğin sonlandırılması

(1)  Sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç  iki ay içinde, istenilen formata uygun olarak, projenin tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayacak şekilde hazırlanarak, TÜBİTAK’a iletilir.

 

Detaylı bilgi edinmek ve destek almak için bilgi@inovatecharge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.