• Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler faydalanabilmektedir.
 • Şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir.
 • Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarının, düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.
 • Şirketlerin bu Karar kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.
 • İlk defa alınan belgelere ilişkin başvuruda söz konusu belgenin herhangi bir belgelendirme kuruluşundan daha önce alınmadığının şirket tarafından beyan edilmesi gerekir.
 • Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş Belgeleri desteklenir.
 • Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya pazara girişte avantaj sağlaması halinde desteklenebilir.
 • Test/Analiz raporlarının desteklenebilmesi için, pazara girişte zorunlu olması halinde ilgili teknik mevzuatın (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.); pazara girişte avantaj sağlaması halinde ise bu durumu gösteren belgelerin (ihale şartnamesi, müşteriden alınan yazı, sipariş formu, sözleşme vb.) tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Harcamaların, adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında değerlendirilir.
 • Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan şirket organik bağı bulunan şirket olarak kabul edilir:
  • Destek başvurusunda bulunan şirketin en az %51 oranında ortak olduğu şirket.
  • Destek başvurusunda bulunan şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket.