Başvuru Süreci

  1. Gümrük vergisi muafiyeti
  2. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası
  3. Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır;

  • 1. ve 2. Bölgeler’de 1.000.000 Türk Lirası,
  • 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler’de ise 500.000 Türk Lirası olması gerekir.
  • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 Türk Lirası olması gerekir.
  • Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10.000.000 Türk Lirasını aşmaması gerekir.

Değerlendirme Süreci

  • Taşınmaz sahibi idare tarafından ilan edilen alanların yatırımlara tahsis edilmesi amacıyla ilgili idareye yapılan başvurular, taşınmazın bulunduğu il Valisinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

Yürütme Süreci

  • Yatırım teşvik belgesine sahip işletmeler söz konusu onaylı belgede yer alan kalemler için gerçekleştirdikleri alımlarda beyan edilen belge ile birlikte desteklerden yararlanmaktadırlar.